Materiały dla dostawców

IDEXX employee working in a fume hood.

Oczekiwania i wymagania dotyczące działalności operacyjnej

Obowiązki i oczekiwania związane z płatnościami

Potrzebne materiały zamieszczono na stronie Obowiązki i oczekiwania związane z płatnościami.

Terminy płatności i fakturowanie—Ameryka Północna

Terminy i Warunki płatności IDEXX

 • Standardowy termin dla dostawców północnoamerykańskich to 60 dni, koniec miesiąca. Dla dostawców z niektórych branż zostały wstępnie zatwierdzone terminy płatności krótsze niż 60 dni.  
 • Zmiany standardowego lub wstępnie zatwierdzonego terminu płatności wymagają zgody uzyskanej w toku formalnej procedury oceny wyjątku.
 • Wszystkie faktury, w formacie PDF lub TIFF, należy przesyłać elektronicznie.
 • Dostawcy rozliczający się na podstawie zlecenia zakupu (PO) muszą w swojej fakturze umieścić jego numer. Faktury wystawiane bez PO muszą zawierać dane kontaktowe IDEXX.

 

Terminy płatności i fakturowanie—EMEA
 • Standardowy termin płatności IDEXX w przypadków dostawców z tego regionu to 60 dni. Dla dostawców z niektórych branż zostały wstępnie zatwierdzone terminy płatności krótsze niż 60 dni.  
 • Zmiany standardowego lub wstępnie zatwierdzonego terminu płatności wymagają zgody uzyskanej w toku formalnej procedury oceny wyjątku.
 • Wszystkie faktury, w formacie PDF lub TIFF, należy przesyłać elektronicznie.
 • Dostawcy rozliczający się na podstawie zlecenia zakupu (PO) muszą w swojej fakturze umieścić jego numer. Faktury wystawiane bez PO muszą zawierać dane kontaktowe IDEXX.
Zarządzanie jakością

Instrukcja dotycząca jakości przeznaczona dla dostawców

Przeznaczona dla dostawców instrukcja dotycząca jakości zawiera opis oczekiwań i wymagań IDEXX wobec wszystkich potencjalnych i aktualnych dostawców w odniesieniu do jakości i wiarygodności. Zawiera także informacje na temat partnerstwa między IDEXX a dostawcą, współpracy między partnerami i komunikacji z IDEXX. Instrukcja ta zawiera także dokładniejsze wyjaśnienia i wskazówki dotyczące wymagań przedstawionych w istniejących umowach, zleceniach zakupu, na rysunkach i w specyfikacjach; nie zastępuje ona żadnego z tych wymagań.

Planowanie dostaw materiałów i ich punktualne dostarczanie
W odniesieniu do jakości, dostaw i komunikacji IDEXX oczekuje, że:
 • Dostawca będzie potwierdzać otrzymanie zleceń zakupu.
 • Będą terminowo przekazywane spójne komunikaty dotyczące zmian ilości, kosztów, szacowanego czasy dostawy (ETA) lub ograniczeń dotyczących surowców.
 • Będą wystawiane dokładne faktury, w których koszty są zgodne z ustalonymi wcześniej kwotami płatności. 
 • Będzie otrzymywać dostawy w uzgodnionym terminie (OTD), które będą docierać na miejsce nie wcześniej niż 5 dni lub nie później niż 3 dni po uzgodnionym terminie dostawy.
 • Materiały będą wysokiej jakości i zgodne z przedstawionymi specyfikacjami.
 • Wszystkie bez wyjątku ograniczenia wydajności będą znane zarówno dostawcy, jak i IDEXX i będą dla obu stron zrozumiałe.
Funkcje cyfrowe
Zawsze, kiedy jest to możliwe, IDEXX oczekuje korzystania z następujących funkcji cyfrowych:
 • Przesyłania dostawcom zleceń zakupu drogą elektroniczną (system - system)
 • Możliwości odbierania przez dostawcę załączników do zamówień zakupu (rysunków, specyfikacji, PMS itp.)
 • Zaawansowanego powiadamiania o wysyłce (ASN)
Zgodność produktów z wymaganiami przepisów
W odniesieniu do specyfikacji produktów i zgodności z wymaganiami przepisów, spółka IDEXX:
 • Oczekuje, że jej dostawcy, wprowadzając produkt na rynek, będą działać zgodnie z wszystkimi prawnymi i etycznymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju.
 • Może wprowadzić określone wymagania wynikające z regulacji, aby spełnić odpowiednio do potrzeb wymagania rynkowe obowiązujące w danej jurysdykcji, a zależące od typu produktów dostarczanych przez dostawcę.
 • Będzie współpracować z dostawcą przy ustalaniu wymagań, zależnych od kategorii produktu (np. odczynnik czy sprzęt elektryczny).
 • Oczekuje od dostawcy dostarczania informacji niezbędnych do oceny wszelkich nowych przepisów lub zmian istniejących ram regulacyjnych, w tym, między innymi, przepisów dotyczących chemikaliów, środowiska oraz/lub bezpieczeństwa produktów.
 • Oczekuje od dostawcy pisemnego powiadamiania na piśmie o wszystkich modyfikacjach lub zmianach produktów, ich specyfikacji lub procesów produkcyjnych.
Etykiety i opakowania

Dostawcy będą zapoznawać się z wszystkimi wytycznymi dotyczącymi etykiet i opakowań oraz specyfikacjami dostarczanymi przez IDEXX. W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń prosimy kontaktować się ze swoim managerem kategorii lub wyznaczonym inżynierem ds. jakości produktów dostawców.

Import
USA i Europa

Informator dotyczący importu produktów dostawców do USA

Informator dotyczący importu produktów dostawców do USA

Przeznaczone dla dostawców informatory dotyczące importu mają na celu doprowadzenie do lepszego rozumienia się personelu IDEXX z naszymi autoryzowanymi dostawcami a także do zapewnienia zgodności z przepisami amerykańskimi i unijnymi. 

IDEXX oczekuje od dostawców przeczytania i uwzględniania w swoim postępowaniu treści odpowiedniego informatora. Oba zostały opracowane przez IDEXX (IDEXX Laboratories, Inc. oraz IDEXX Operations, Inc.) w celu uzyskania spójności, oszczędzania czasu, zmniejszenia kosztów i zapewnienia zgodności z naszą działalnością importową.

Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do zaopatrzeniowców, managera kategorii lub Działu Importu IDEXX. Wszelkie szczegółowe terminy i warunki określone w naszym zleceniu zakupu zastępują wytyczne zawarte w informatorach.

Wlk. Brytania

Informacje zostaną udostępnione w późniejszym terminie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Amerykańskie wytyczne dotyczy podróży dostawców

US Supplier Travel Guidelines

Amerykańskie wytyczne dotyczące podróży dostawców zawierają opis oczekiwań i wymagań IDEXX w odniesieniu do podróży wszystkich potencjalnych i obecnych dostawców i związanych z tymi podróżami kosztów. Opisują także oczekiwany sposób przekazywania informacji o podróżach i wydatkach oraz dokumentacji między IDEXX a naszymi dostawcami.

Oczekiwania i wymagania wobec partnerów

Partnerstwo strategiczne jest partnerstwem, które pozwala osiągnąć wyższy poziom innowacji i większą przewagę konkurencyjną, niż byłoby to możliwe w przypadku samodzielnego działania. To dlatego IDEXX stosuje kompleksowe podejście do nawiązywania obopólnie korzystnych relacji ze swoimi dostawcami.

Kodeks postępowania dla dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców
Wiarygodność, uczciwość i spolegliwość mają zasadnicze znaczenie dla naszych dalszych sukcesów. Zasady te stanowią część naszych podstawowych wartości. Przestrzeganie tych zasad pozwala nam spełniać wszystkie oczekiwania udziałowców. 

Kodeks postępowania dla dostawców stanowi fundament obowiązujących w naszej spółce polityk, procedur i wytycznych dotyczących łańcucha dostaw i wyznacza minimalne wymagania wobec działalności biznesowej. IDEXX oczekuje od swoich dostawców działania w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo.

Przy opracowywaniu kodeksu postępowania uwzględniono najważniejsze konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), Wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka ONZ i najlepsze praktyki branżowe.

Oczekujemy, że wszyscy nasi dostawcy zapoznają się z tym kodeksem. Prosimy przeczytać go uważnie, bowiem wszelkie jego naruszenia mogą postawić pod znakiem zapytania dalsze relacje biznesowe z IDEXX, a nawet skutkować rozwiązaniem umowy. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez dostawców postanowień kodeksu oraz do wymagania wdrożenia działań naprawczych, jeśli okaże się to konieczne.

Kodeks postępowania dla dostawców nie uwzględnia wszystkich możliwych problemów. Oczekuje się, że dostawcy będą stosować się do wszystkich dodatkowych wymagań zawartych we wszelkich umowach, politykach lub procedurach IDEXX.

Kodeks postępowania dla dostawców: Zakres zastosowania

Postanowienia zawarte w tym kodeksie wyznaczają minimalny standard postępowania dostawców spółki IDEXX. Kodeks tworzy podstawę trwającej oceny naszych partnerów w ramach łańcucha dostaw oraz oceny zgodności z wymaganiami ich praktyk społecznych i środowiskowych. Dostawców zachęca się do przekraczania standardów wyznaczonych w kodeksie. Ponadto IDEXX oczekuje, że w miarę postępów w opracowywaniu międzynarodowych i branżowych najlepszych praktyk, dostawcy będą je uwzględniali w swoich programach społecznych oraz środowiskowych i odpowiednio do zmian wprowadzanych w tych praktykach stale ulepszali warunki w miejscu pracy i swoje polityki.

Oczekuje się od dostawców IDEXX, że będą zachęcać własnych dostawców do przestrzegania zasad kodeksu.

Kodeks etyczny

Kodeks etyczny
W IDEXX etyczne postępowanie jest częścią naszej tożsamości. Nasz Kodeks etyczny stanowi zarys zasad i wytycznych, które ułatwiają nam wszystkim i naszym partnerom postępowanie zgodne z tym zobowiązaniem.

Ciągłość działalności biznesowej

Posiadanie planów ciągłości działalności biznesowej i najlepszych praktyk oraz ich udostępnianie mają zasadnicze znaczenie dla naszego wspólnego sukcesu. W związku z tym IDEXX prosi, żeby dostawcy, którzy stwierdzą zagrożenia i ich potencjalny wpływ na ludzi, najważniejsze procesy biznesowe i aktywa, poinformowali o tym IDEXX w rozsądnie krótkim czasie terminie.

IDEXX poszukuje dostawców mających dobrze udokumentowane plany ciągłości działalności biznesowej, które są regularnie aktualizowane, weryfikowane i upubliczniane, aby była pewność, że spełniają wszystkie nasze wymagania dotyczące elastyczności i sprawności. 

IDEXX włączy planowanie ciągłości działalności biznesowej, w tym wyniki okresowych testów, do swojego procesu oceny biznesowej, aby zapewnić zgodność udokumentowanych planów ciągłości biznesowej spółki IDEXX i jej dostawców.

Oświadczenie na temat współczesnego niewolnictwa

Oświadczenie na temat współczesnego niewolnictwa
Nasze wysiłki na rzecz poprawy stanu zdrowia i dobrostanu zwierząt domowych, ludzi i inwentarza żywego oraz przyczynianie się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia w społecznościach, w których mieszkamy i pracujemy, ma swoje źródło w przekonaniu, że każdy zasługuje na uczciwe i pełne szacunku traktowanie. Dlatego zależy nam na wdrażaniu w naszej działalności i łańcuchach dostaw polityk i procedur, które ograniczą ryzyko istnienia współczesnego niewolnictwa.

Polityka dotycząca minerałów z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi

Polityka dotycząca minerałów z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi
Do minerałów pochodzących z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi zalicza się kasyteryt, kolumbit i tantalit (koltan) oraz złoto, aluminium, tantal i wolfram (łącznie „3TG”), niezależnie od miejsca pochodzenia tych minerałów.

Spółka IDEXX wprowadziła tę politykę w związku z naszą wolą stosowania się do amerykańskiej Zasady dotyczącej minerałów konfliktowych i naszymi działaniami na rzecz skłaniania dostawców do szanowania praw człowieka i unikania przyczyniania się do konfliktów. Polityka ta znajduje zastosowanie do wszystkich rejonów konfliktów i podwyższonego ryzyka na całym świecie.

Oczekuje się, że dostawcy, którzy dostarczają lub produkują elementy, części lub wyroby zawierające 3TG, będą pozyskiwać te minerały z odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo źródeł, które nie przyczyniają się bezpośrednio lub pośrednio do konfliktu. Nasza Polityka dotycząca minerałów z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi zawiera dodatkowe oczekiwania wobec tych dostawców i mechanizmów zgłaszania zastrzeżeń lub naruszeń.

Globalna polityka dotycząca sygnalistów

Globalna polityka dotycząca sygnalistów
Spółka IDEXX czuje się zobowiązana, aby prowadzić działalność zgodnie z najwyższymi standardami i w pełni przestrzegać znajdujących zastosowanie praw i przepisów. Nasz Kodeks etyczny i powiązane z nim materiały określają to, czego oczekuje się od każdego z nas, aby spółka mogła wywiązać się z tego zobowiązania. Jednym z ważnych oczekiwań jest zabieranie głosu w przypadku podejrzenia, że działanie, z którym się stykamy może być sprzeczne z naszym Kodeksem etycznym lub stanowić naruszenie prawa.

Spółka IDEXX przyjęła tę politykę jako uzupełnienie Kodeku etycznego i aby wyraźnie pokazać, jak zgłaszać etyczne lub inne problemy pod ochroną naszej rygorystycznej polityki antyodwetowej.

Cel i zasady przewodnie IDEXX

Prosimy zapoznać się z Celem i zasadami przewodnimi IDEXX.