Informatie voor leveranciers

IDEXX employee working in a fume hood.

Bedrijfsactiviteiten, verwachtingen en eisen

Verantwoordelijkheden en verwachtingen rond betalingen

Bekijk de pagina voor betalingsverantwoordelijkheden en -verwachtingen voor de informatie die u nodig hebt.

Betalingstermijnen en indienen van facturen—Noord-Amerika

Algemene inkoopvoorwaarden van IDEXX

 • De standaard betalingstermijn voor Noord-Amerikaanse leveranciers van IDEXX is na 60 dagen, einde van de maand. Voor bepaalde branches zijn vooraf betalingstermijnen van minder dan 60 dagen goedgekeurd.
 • Voor afwijkingen van de standaard of overeengekomen termijn is vooraf goedkeuring nodig via een formele beoordeling voor uitzonderingen.
 • Alle facturen moeten worden opgemaakt in PDF- of TIFF-formaat en elektronisch worden toegestuurd.
 • Leveranciers die werken met inkooporders (IO's), moeten het nummer van de IO op de factuur vermelden. Op niet IO-facturen moet de contactinformatie voor IDEXX vermeld zijn.

 

Betalingstermijnen en indienen van facturen—EMEA
 • De standaard betalingstermijn van IDEXX voor EMEA-leveranciers is netto 60 dagen. Voor bepaalde branches zijn vooraf betalingstermijnen van minder dan 60 dagen goedgekeurd.
 • Voor afwijkingen van de standaard of overeengekomen termijn is vooraf goedkeuring nodig via een formele beoordeling voor uitzonderingen.
 • Alle facturen moeten worden opgemaakt in PDF- of TIFF-formaat en elektronisch worden toegestuurd.
 • Leveranciers die werken met inkooporders (IO's), moeten het nummer van de IO op de factuur vermelden. Op niet IO-facturen moet de contactinformatie voor IDEXX vermeld zijn.
Kwaliteitsbeheer

Handboek voor leverancierskwaliteit

Het handboek voor leverancierskwaliteit beschrijft de verwachtingen en eisen die IDEXX stelt aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van alle potentiële en bestaande leveranciers. Het beschrijft ook het partnerschap tussen IDEXX en de leverancier, de samenwerking met de toeleverende partner en de communicatie met IDEXX. Dit handboek verschaft verdere informatie en richtlijnen voor eisen die zijn vastgelegd in bestaande overeenkomsten, inkooporders, tekeningen en specificaties. In het handboek worden geen van deze eisen vervangen of overschreden.

Materiaalplanning en tijdige levering
Wat betreft kwaliteit, levering en communicatie verwacht IDEXX het volgende:
 • De leverancier bevestigt de ontvangst van inkooporders.
 • Consistente en tijdige communicatie over veranderingen in hoeveelheden, kosten, verwachte tijdstippen van leveringen, beperkte beschikbaarheid van grondstoffen.
 • Accurate facturen, waarbij de kosten overeenstemmen met de vergoedingen die vooraf overeengekomen zijn. 
 • Punctuele levering (OTD), leveringen arriveren niet 5 dagen eerder of 3 dagen later dan is overeengekomen.
 • De kwaliteit van de goederen voldoet aan de vastgelegde specificaties.
 • Capaciteitsbeperkingen zijn bekend, leverancier en IDEXX zijn ervan op de hoogte.
Digitale mogelijkheden
Waar mogelijk, gaat IDEXX uit van het gebruik van de volgende digitale mogelijkheden:
 • versturen van inkooporders naar de leverancier via elektronische middelen (van systeem naar systeem)
 • De mogelijkheid van de leverancier om bijlagen bij de IO (tekeningen, specificaties, bijlagen in PMS, etc.) aan te nemen
 • Vooraankondiging van zending (ASN)
Naleving van regelgeving voor producten
Wat betreft productspecificaties en naleving van regelgeving voor producten, geldt het volgende:
 • IDEXX verwacht dat de leveranciers handelen in overeenstemming met alle wettelijke en ethische verplichtingen volgens de geldende nationale voorschriften als zij producten op de markt brengen.
 • IDEXX kan bepaalde voorschriften opstellen om, indien nodig, te voldoen aan regelgeving op de markt, afhankelijk van het soort product dat de leverancier levert.
 • IDEXX zal samenwerken met de leverancier om de eisen vast te stellen, afhankelijk van de classificatie van het product (bijv. reagens of elektrische uitrusting).
 • Van de leverancier wordt verwacht dat hij IDEXX informatie verschaft die nodig is ter beoordeling van nieuwe voorschriften binnen de bestaande regelgeving, met inbegrip van, maar niet onder uitsluiting van voorschriften voor chemische, milieutechnische en/of productveiligheid.
 • De leverancier moet IDEXX schriftelijk op de hoogte stellen van modificaties of wijzigingen van het product, de productspecificaties of de productie.
Etikettering en verpakking

De leveranciers moeten alle richtlijnen omtrent etikettering en verpakking en alle materiaalspecificaties controleren die zij van IDEXX ontvangen. In geval van vragen of moeilijkheden moeten zij contact opnemen met de Category Manager of de toegewezen Supplier Quality Engineer.

Import
VS en Europa

Gids voor import van leveringen naar de VS

Gids voor import van leveringen naar de EU

Deze importgidsen voor leveranciers zijn opgezet voor een beter begrip tussen IDEXX en onze erkende leveranciers en om te voldoen aan de voorschriften van de VS en de EU. 

IDEXX verwacht dat leveranciers de relevante gids lezen en naleven. Beide gidsen zijn ontwikkeld door IDEXX (IDEXX Laboratories, Inc. en IDEXX Operations, Inc.) voor meer consistentie, besparingen van tijd en kosten en naleving van wat er geldt voor onze importactiviteiten.

In geval van vragen of problemen moet u zich wenden tot uw IDEXX Buyers, Category Manager of tot de afdeling Import. Bepaalde voorwaarden die in de inkooporder zijn vermeld, hebben voorrang op de richtlijnen in deze gidsen.

VK

Informatie zal op een later tijdstip beschikbaar zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Richtlijnen voor reizen van leveranciers in de VS

US Supplier Travel Guidelines

De Richtlijnen voor leveranciers die reizen in de VS beschrijven de verwachtingen van IDEXX op het gebied van reizen van potentiële en bestaande leveranciers en de ermee samenhangende verwachtingen en vereisten. De richtlijnen beschrijven ook de te verwachten reiskosten en andere onkosten. Daarnaast ook communicatie en documentatie tussen IDEXX en de leveranciers.

Partnerschap, verwachtingen en eisen

Een strategisch partnerschap is een partnerschap dat meer innovatie en concurrentievoordeel oplevert dan onafhankelijk werken. Daarom gaat IDEXX uit van een allesomvattende benadering voor de ontwikkeling van relaties met leveranciers die van voordeel is voor beide partijen.

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers
Geloofwaardigheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn van wezenlijk belang voor ons blijvende succes. Deze beginselen maken deel uit van onze kernwaarden. Door vast te houden aan deze beginselen, kunnen wij alle verwachtingen van onze belanghebbenden waar maken. 

De gedragscode voor leveranciers is het fundament voor het beleid voor de toeleveringsketen van de onderneming, de procedures en richtlijnen en definieert de minimumeisen voor zakelijk handelen. IDEXX verwacht maatschappelijk en ecologisch verantwoord handelen van de leveranciers.

Deze gedragscode is ontwikkeld op basis van de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Leidende beginselen van de Verenigde Naties (VN) inzake bedrijfsleven en mensenrechten en op basis van best practices in het bedrijfsleven.

Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij kennis nemen van deze gedragscode. Wij vragen u de gedragscode zorgvuldig door te lezen, omdat schendingen uw zakelijke relatie met IDEXX in gevaar kunnen brengen en zelfs kunnen beëindigen. Wij behouden ons het recht voor om bij een leverancier een audit uit te voeren om te zien of de gedragscode wordt nageleefd en om implementatie te verlangen van een plan ter correctie als dit nodig mocht zijn.

De gedragscode voor leveranciers wordt niet geacht compleet te zijn. De leveranciers worden geacht te voldoen aan aanvullende vereisten in andere overeenkomsten, beleidsmaatregelen of procedures van IDEXX.

Gedragscode voor leveranciers: reikwijdte van de toepassing

De bepalingen in deze gedragscode vormen de minimumstandaard die IDEXX van leveranciers verwacht. De gedragscode dient als grondslag voor een voortdurende evaluatie van onze toeleveringsketen, zakelijke partners en hun praktijken voor compliance met maatschappij en milieu. Wij moedigen onze leveranciers aan verder te gaan dan de normen in deze gedragscode. Omdat internationale en best practices in bedrijven zich voortdurend ontwikkelen, verwacht IDEXX ook dat leveranciers hier rekening mee houden als onderdeel van hun programma's voor compliance met maatschappij en milieu en dat zij de arbeidsomstandigheden en het arbeidsbeleid dienovereenkomstig verbeteren.

Wij verwachten van onze leveranciers dat zij ook hun eigen leveranciers aansporen de beginselen in deze gedragscode te volgen.

Ethische code

Ethische code
Bij IDEXX is een ethisch bewustzijn deel van wie we zijn. Onze ethische code beschrijft de regels en richtlijnen die ons en onze partners helpen deze verplichtingen waar te maken.

Bedrijfscontinuïteit

Het onderhouden en delen van plannen voor bedrijfscontinuïteit en best practices is van essentieel belang voor wederzijds succes. Daarom vraagt IDEXX de leveranciers in geval van risico's en een mogelijke impact op mensen, kritieke bedrijfsprocessen en -middelen, om IDEXX hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

IDEXX zoekt leveranciers die beschikken over goed gedocumenteerde plannen voor bedrijfscontinuïteit, die zij regelmatig herzien, controleren en delen om te verzekeren dat zij voldoen aan onze behoefte aan slagkracht en flexibiliteit. 

IDEXX zal de planning voor bedrijfscontinuïteit opnemen in het beoordelingsproces van bedrijven, met inbegrip van periodieke controles om te verzekeren dat de gedocumenteerde plannen voor bedrijfscontinuïteit van IDEXX en de leverancier op één lijn liggen.

Verklaring inzake moderne slavernij

Verklaring inzake moderne slavernij
Onze toewijding om bij te dragen aan verbetering van de gezondheid en het welzijn van huisdieren, mensen en vee en aan de gezondheid en levenskwaliteit van de gemeenschappen waarin wij leven en werken, gaat terug op de overtuiging dat iedereen een eerlijke en respectvolle behandeling verdient. Wij verplichten ons dan ook tot de implementatie van beleid en procedures die het gevaar van moderne slavernij in ons bedrijf en bij onze toeleveringsketens beperken.

Beleid inzake conflictmineralen

Beleid inzake conflictmineralen
Conflictmineralen zijn cassiteriet, columbiet-tantaliet (coltan), wolframiet, goud en de derivaten tin, tantaal en wolfraam (samen de '3TG-mineralen'), ongeacht waar deze mineralen vandaan komen.

IDEXX heeft dit beleid overgenomen als deel van onze compliance met de Amerikaanse wetgeving inzake conflictmineralen en van onze inspanningen om leveranciers aan te moedigen de mensenrechten te respecteren en geen bijdrage te leveren aan conflicten. Dit beleid strekt zich uit tot gebieden over de hele wereld die gevaarlijk zijn en waar zich conflicten voordoen.

Leveranciers die componenten, onderdelen of producten leveren of produceren die 3TG-mineralen bevatten, worden geacht deze mineralen te betrekken uit maatschappelijke en milieutechnisch verantwoorde bronnen die niet direct of indirect bijdragen aan conflicten. Ons beleid inzake conflictmineralen beschrijft aanvullende verwachtingen aan leveranciers en de mechanismen om kwesties of schendingen te melden.

Wereldwijd klokkenluidersbeleid

Wereldwijd klokkenluidersbeleid
IDEXX verplicht zich te handelen volgens de hoogste ethische normen en in strikte naleving van toepasselijke wetten en voorschriften. Onze ethische code en de daarmee verbonden bronnen bepalen wat van ons wordt verwacht om deze verplichting na te leven. Een belangrijke verwachting is, dat we niet het stilzwijgen bewaren wanneer we iets tegenkomen dat indruist tegen onze ethische code of waarmee wetten worden overtreden.

IDEXX heeft dit beleid aangenomen als aanvulling op de ethische code en om duidelijk uiteen te zetten hoe ethische of andere kwesties aan de orde kunnen worden gesteld onder de bescherming van ons strikte beleid van geen vergelding.

Doel en leidende principes van IDEXX

Wij vragen u kennis te nemen van de doelstellingen en leidende principes van IDEXX.