Zdroje pro dodavatele

IDEXX employee working in a fume hood.

Očekávání a požadavky ohledně operací

Povinnosti a očekávání v souvislosti s placením

Veškeré potřebné informace najdete na stránce věnované povinnostem a očekáváním v souvislosti s placením.

Platební podmínky a zasílání faktur – Severní Amerika

Nákupní podmínky IDEXX

 • Standardní splatnost společnosti IDEXX u severoamerických dodavatelů činí 60 dní od konce měsíce. U některých odvětví byla předschválena kratší splatnost než 60 dní.  
 • Odchylky od standardní či předschválené splatnosti vyžadují schválení ve formálním procesu udělení výjimky.
 • Veškeré faktury musejí být zaslány elektronicky ve formátu PDF či TIFF.
 • Dodavatelé pracující na základě objednávky (PO) musejí na faktuře uvést její číslo. Faktury, které nejsou založeny na PO, musejí zahrnovat kontaktní informace IDEXX.

 

Platební podmínky a zasílání faktur – EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika)
 • Standardní splatnost IDEXX pro dodavatele v EMEA je 60 dní od data faktury. U některých odvětví byla předschválena kratší splatnost než 60 dní.  
 • Odchylky od standardní či předschválené splatnosti vyžadují schválení ve formálním procesu udělení výjimky.
 • Veškeré faktury musejí být zaslány elektronicky ve formátu PDF či TIFF.
 • Dodavatelé pracující na základě objednávky (PO) musejí na faktuře uvést její číslo. Faktury, které nejsou založeny na PO, musejí zahrnovat kontaktní informace IDEXX.
Řízení kvality

Manuál kvality pro dodavatele

Manuál kvality pro dodavatele specifikuje očekávání společnosti IDEXX ohledně kvality a spolehlivosti pro všechny stávající i potenciální dodavatele. Popisuje taktéž partnerství, spolupráci a komunikaci mezi společností IDEXX a dodavatelem. Tento manuál poskytuje další vysvětlení a pokyny ohledně požadavků uvedených ve stávajících smlouvách, objednávkách, nákresech a specifikacích, ale nenahrazuje je.

Plánování materiálu a včasné dodávky
Co se týče kvality, dodávky a komunikace, očekává společnost IDEXX, že:
 • dodavatel potvrdí přijetí objednávky,
 • bude konzistentně a včas informovat o změnách množství, nákladů a odhadované dodací lhůty či o problémech se surovinami.
 • bude vystavovat přesné faktury, přičemž náklady budou odpovídat tomu, co bylo předem dohodnuto, 
 • dodávky budou včasné a dorazí nejdříve 5 dní před potvrzeným datem dodání a nejpozději 3 dny po něm,
 • že kvalita materiálu bude vyhovovat specifikacím,
 • že dodavatel bude společnost IDEXX informovat o veškerých problémech s kapacitou.
Digitální platformy
Kdekoli je to možné, očekává společnost IDEXX využívání digitálních platforem, konkrétně:
 • předávání objednávek dodavateli elektronicky (ze systému do systému),
 • schopnost dodavatele přijímat přílohy k objednávce (nákresy, specifikace, PMS apod.),
 • avízo o dodávce (ASN).
Dodržování regulačních požadavků na produkty
Co se týče produktových specifikací a dodržování předpisů, společnost IDEXX:
 • očekává od svých dodavatelů, že si budou počínat v souladu se všemi zákonnými a etickými povinnostmi vyplývajícími z předpisů země, na jejíž trh bude produkt uveden,
 • může stanovit jisté požadavky, aby dostála předpisům daného trhu, v závislosti na typu produktu, který dodavatel poskytuje,
 • ve spolupráci s dodavatelem určí požadavky v závislosti na klasifikaci produktu (např. činidlo či elektrické zařízení),
 • očekává, že dodavatel poskytne informace potřebné k vyhodnocení nových předpisů či změn stávajícího regulačního rámce, zejména předpisů upravujících chemické látky, ochranu životního prostředí a/nebo bezpečnost produktů,
 • očekává, že ji dodavatel písemně vyrozumí o veškerých úpravách či změnách produktu, jeho specifikací či výroby.
Značení a balení

Dodavatelé jsou povinni seznámit se se všemi pokyny ohledně značení a balení a s materiálovými specifikacemi, které jim poskytne společnost IDEXX. Veškeré vaše dotazy zodpoví manažer příslušné kategorie nebo příslušný manažer kvality dodavatelů.

Dovoz
USA a Evropa

Pokyny pro dodavatele ohledně dovozu do USA

Pokyny pro dodavatele ohledně dovozu do EU

Pokyny pro dodavatele ohledně dovozu mají za cíl přispět k lepšímu pochopení mezi společností IDEXX a jejími autorizovanými dodavateli a k dodržování předpisů USA i EU. 

Společnost IDEXX od dodavatelů očekává, že si přečtou příslušné pokyny a že je budou dodržovat. Obě verze pokynů vypracovala společnost IDEXX (IDEXX Laboratories, Inc. a IDEXX Operations, Inc.) s cílem zajistit konzistentní přístup, časovou a nákladovou efektivitu a dodržování dovozních postupů.

S veškerými otázkami či podněty se obracejte na nákupčí společnosti IDEXX, manažera příslušné kategorie či dovozní oddělení. Veškeré specifické podmínky na objednávce nahrazují pokyny v těchto dvou dokumentech.

Spojené království

Informace poskytneme později. Potřebujete-li další informace, kontaktujte nás.

Pokyny k cestám pro dodavatele v USA

US Supplier Travel Guidelines

Dokument Pokyny k cestám pro dodavatele v USA obsahuje požadavky na všechny stávající a potenciální dodavatele, co se týče cest a souvisejících výloh. Popisuje také očekávání ohledně komunikace o cestách a souvisejících výlohách mezi společností IDEXX a jejími dodavateli.

Chcete se na něco zeptat?

Nahlédněte do často kladených otázek

Očekávání a požadavky ohledně partnerství

Strategické partnerství má za následek výraznější inovace a konkurenční výhody, než kterých by bylo dosaženo nezávislým fungováním. Z tohoto důvodu vyznává společnost IDEXX komplexní přístup k rozvoji vzájemně prospěšných vztahů se svými dodavateli.

Dodavatelský kodex

Dodavatelský kodex
Důvěryhodnost, poctivost a spolehlivost mají zásadní význam pro náš trvalý úspěch. Tyto zásady jsou součástí našich základních hodnot. Díky jejich dodržování jsme schopni dostát očekáváním všech zúčastněných stran. 

Dodavatelský kodex slouží jako základ pro naše zásady dodavatelského řetězce, příslušné postupy a pokyny a nastavuje minimální požadavky na provádění obchodní činnosti. Společnost IDEXX od svých dodavatelů očekává, že si budou počínat společensky a ekologicky odpovědným způsobem.

Tento etický kodex byl vytvořen na základě hlavních úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO), Hlavních zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv a dalších osvědčených postupů pro daný obor.

Očekáváme, že se všichni naši dodavatelé s tímto kodexem seznámí. Důkladně si jej přečtěte, protože jeho porušování může ohrozit váš obchodní vztah se společností IDEXX, či dokonce vést k jeho ukončení. Vyhrazujeme si právo kontrolovat, jak dodavatelé tento kodex dodržují, a dle potřeby vyžadovat zavedení nápravného akčního plánu.

Dodavatelský kodex nepokrývá všechna potřebná témata. Od dodavatelů se očekává, že budou dodržovat další požadavky obsažené ve veškerých dalších smlouvách, zásadách či postupech společnosti IDEXX.

Dodavatelský kodex: Rozsah platnosti

Ustanovení tohoto kodexu představují minimální standard, jehož dodržování se od dodavatelů IDEXX očekává. Tento kodex je základem pro dlouhodobé hodnocení našich partnerů z řad dodavatelů a také pro hodnocení jejich postupů v sociální a ekologické oblasti. Vyzýváme dodavatele, aby standardy tohoto kodexu překračovali. Společnost IDEXX také očekává, že její dodavatelé budou sledovat vývoj mezinárodních osvědčených postupů a osvědčených postupů ve svém oboru, zohlední je ve svých programech dodržování sociálních a environmentálních norem a budou setrvale zlepšovat podmínky na pracovišti a související zásady.

Od dodavatelů se rovněž očekává, že k dodržování zásad tohoto kodexu budou vyzývat i své vlastní dodavatele.

Etický kodex

Etický kodex
Etika je nedílnou součástí činnosti společnosti IDEXX. Náš Etický kodex zakotvuje pravidla a pokyny, které nám a našim partnerům pomáhají tento závazek naplňovat.

Kontinuita obchodní činnosti

Udržování a sdílení plánů kontinuity obchodní činnosti a osvědčených postupů má zásadní význam pro náš společný úspěch. Za tímto účelem požaduje společnost IDEXX, aby ji dodavatelé co nejdříve vyrozuměli, pokud zjistí rizika a možný dopad na lidi, kritické obchodní procesy a aktiva.

Společnost IDEXX hledá dodavatele, kteří mají dobře zdokumentované plány kontinuity obchodní činnosti, pravidelně je aktualizují, testují a sdílejí, aby splnili všechny naše požadavky na pružnost a rychlost. 

Společnost IDEXX zahrne plánování kontinuity obchodní činnosti do svého procesu přezkumu obchodních postupů a bude provádět pravidelné testování, aby zajistila soulad svých postupů s dokumentovanými plány kontinuity obchodní činnosti dodavatelů.

Prohlášení o moderním otroctví

Prohlášení o moderním otroctví
Náš závazek zlepšovat péči o zdraví a pohodu hospodářských zvířat, domácích mazlíčků i jejich majitelů a přispívat ke zdraví a kvalitě života komunit, v nichž žijeme a pracujeme, se opírá o přesvědčení, že každý si zaslouží férové a důstojné jednání. Z tohoto důvodu si zakládáme na implementaci zásad a postupů, které snižují riziko moderního otroctví v našich obchodních a dodavatelských řetězcích.

Zásady dovozu nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem

Zásady dovozu nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem
Za nerostné suroviny z oblastí postižených konfliktem se považují kasiterit (cínovec), kolumbit tantalit (coltan), wolframit a zlato a deriváty cínu, tantalu a wolframu (souhrnně „3TG“) bez ohledu na místo svého původu.

Společnost IDEXX tyto zásady přijala v souvislosti s dodržováním pravidel USA o dovozu nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem a se snahou vést dodavatele k tomu, aby respektovali lidská práva a nepřispívali ke konfliktům. Tyto zásady se vztahují na území postižená konfliktem a vysoce riziková území celého světa.

Od dodavatelů, kteří dodávají či vyrábějí komponenty, díly či výrobky obsahující 3TG, se očekává, že tyto nerostné suroviny budou kupovat ze sociálně a ekologicky odpovědných zdrojů, které přímo ani nepřímo nepřispívají ke konfliktům. Naše zásady dovozu nerostných surovin z oblastí postižených konfliktem uvádějí další požadavky na tyto dodavatele a mechanismy pro oznamování problémů a přečinů.

Globální zásady pro oznamování přečinů (whistleblowing)

Globální zásady pro oznamování přečinů (whistleblowing)
Společnost IDEXX si zakládá na tom, že své obchodní aktivity provádí dle nejpřísnějších etických standardů a v souladu s příslušnými zákony a předpisy. Náš Etický kodex a související zdroje uvádějí, co se od každého z nás očekává, abychom tomuto závazku dostáli. Důležité je, abychom se ozvali, pokud se domníváme, že jsme byli svědky chování, jež porušuje náš Etický kodex či zákony.

Tyto zásady, které společnost IDEXX přijala jako doplněk svého Etického kodexu, jasně popisují, jak lze oznámit etické či jiné problémy s nekompromisní ochranou před odvetnými opatřeními.

Poslání a hlavní zásady společnosti IDEXX

Seznamte se s Posláním a hlavními zásadami společnosti IDEXX.

Chcete se na něco zeptat?

Nahlédněte do často kladených otázek